بازديد اين صفحه : 8389
بازديد امروز : 137
کل بازديد سایت : 822378
بازديدکنندگان آنلاین : 1
زمان بارگزاری : 0.8906 ثانیه
کاشت موی طبیعی دکتر بهرام یزدانی
Image11 Image22 Image33 Image44
»
شنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٥ -

مراحل رشد مو :


رشد
مو يك پديده چرخشی بوده و شامل سه مرحله پشت سر هم می باشد:

1)     مرحله رشد فعال )آناژن(

شروع رشد مو با مرحله رشد فعال است. اين قسمت طولان یترين مرحله حيات مو بوده و برای مثال در مورد موی سر 6- 2 سال )متوسط 3 سال( طول میكشد. در اين مرحله مو دائماً بلندتر شده و لذا هر چقدر اين مرحله طولان یتر باشد، طول مو بيشتر می گردد. در حقيقت طول مدت مرحله آناژن مشخص کننده اندازه مو است. علت اينکه موهای بدن، ابرو و مژه از حد مشخصی درازتر نم یشوند کوتاه بودن زمان آناژن در آنها است.

در حالت عادی 95 - 90 درصد موهای سر در اين مرحله هستند.

2)     مرحله استراحت )کاتاژن(

سپس مرحله استراحت رخ م یدهد كه در طی آن رشد مو متوقف و سلو لها دچار اضمحلال م یگردند. طول اين مرحله در موهای سر 3- 2 هفته بوده و حدود 3 درصد موهای سر در اين مرحله قرار دارند.

3)     مرحله ريزش )تلوژن(

مرحله پايانی رشد مو، مرحله ريزش آن بوده که در مورد موهای سر 3- 2 ماه طول میكشد. حدود 15 - 10 درصد موهای سر در اين مرحله قرار دارند. در انتهای اين مرحله، مو به شكل گرز درآمده، به تدريج كوتاه شده، به سمت بالا حركت كرده و در نهايت به طور خود ب هخود و يا در اثر فشار و کشش )مثل شانه زدن و حمام کردن( می ريزد. چون موهايی که در اين مرحله می ريزند دارای يک قسمت گرز مانند در انتهای خود هستند اکثر مردم فکر م یکنند که مو با ريشه اش افتاده است درحالي که اين عقيده صحت ندارد و بخش زنده و زايای مو همچنان در پوست باقی مانده و مو توليد می کند.

 

پس از ريزش موی گرز مانند از محل پياز آن موی جديد شروع به رويش كرده و اين چرخه مرتب تكرار می گردد.

 

اين چرخه در همه موهای بدن وجود داشته ولی مدت زمان و درصد موهايی که در هر مرحله از چرخه رشد مو قرار دارند در مناطق گوناگون بدن متفاوت بوده و اين ارقام حتی در يک منطقه از بدن در زمان های گوناگون نيز دارای تفاوت هايی با هم می باشند. به همين دليل موی ابرو يا مژه هرگز از حد معينی بلندتر نم یشود زيرا طول مدت زمان مرحله رشد فعال آن کوتاه است ولی موهای سر، ريش و سبيل، منطقة تناسلی و زيربغل مرتباً بلند شده و بايستی آنها را کوتاه کرد.

وقتی که به موهای سر از نزدیک نگاه م یکنیم متوجه م یشویم که تعدادی از تارهای موی سر به صورت تار موی تکی وجود داشته ولی اکثريت تارهای مو به صورت دست ههای 2-4 تايی )و به ندرت 5 و حتی 6تايی( از پوست بيرون آمده و رشد می کنند. به اين دستجات واحد فوليکولی می گويند. با استفاده صحيح و منطقی از واحدهای فوليکولی در کاشت موی طبيعی، نتايج پيوند مو به صورت کاملاً طبيعی و غيرقابل تشخيص جلوه خواهد کرد.

 


 تعيين وقت اينترنتي
 نام و نام خانوادگي :
 سن :
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 شهر محل سکونت :
 ايميل :
 توضيحات :
 نحوه آشنایی با دکتر :سایت برترین ها
ایمیل های تبلیغاتی
موتور جستجو
پیک برتر